Tìm thấy 182 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng BTXH
Mức độ 2
Điều chỉnh mức trợ cấp hoặc thôi hưởng trợ cấp đối với đối tượng bảo trợ xã hội
Mức độ 2
Hỗ trợ kinh phí mai táng cho người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội
Mức độ 2
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi
Mức độ 2
Hỗ trợ kinh phí mai táng đột xuất
Mức độ 2
Tách sổ hộ khẩu
Mức độ 3
Cấp (cấp mới, cấp lại do hết hạn) giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.
Mức độ 3
Cấp mới giấy phép sản xuất rượu thủ công mục đích kinh doanh
Mức độ 3
Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công cho tổ chức, cá nhân thuộc làng nghề (mục đích kinh doanh)
Mức độ 3
Cấp (cấp mới, cấp lại do hết hạn) giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá.
Mức độ 3
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Mức độ 3
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá (do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy)
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
Mức độ 2
Cấp lại (gia hạn) giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai
Mức độ 2
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Loading...