Tìm thấy 3546 thủ tục

Mức độ 2
Đăng ký Nội quy lao động trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
Mức độ 2
Tiếp nhận thang, bảng lương trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
Mức độ 2
Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể trong KKT Đông Nam và các KCN Nghệ An
Mức độ 2
Cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư Và Giới Thiệu Địa Điểm Đối Với Dự Án Không Thuộc Diện Quyết Định Chủ Trương Đầu Tư
Mức độ 2
Cấp giấy chứng nhận ĐKĐT đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh
Mức độ 2
Quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án thuộc thẩm quyền của Quốc Hội
Mức độ 2
Điều chỉnh tên dự án đầu tư,tên và địa chỉ nhà đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư(không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư)
Mức độ 2
Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư(đối với trường hợp không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư)
Mức độ 2
Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
Mức độ 2
Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện chủ trương đầu tư của thủ tướng chính phủ
Mức độ 2
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế
Mức độ 2
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài
Mức độ 2
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương
Mức độ 2
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 2
Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Loading...