Đến tháng 10
Sở Giao thông Vận tải đã giải quyết

79.2 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 22/10/2017)