Đến tháng 6
Sở Giao thông Vận tải đã giải quyết

96.8 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 29/06/2017)