Đến tháng 12
Sở Nội Vụ đã giải quyết

99.3 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 13/12/2017)