Đến tháng 8
Sở Nội Vụ đã giải quyết

99 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 21/08/2017)