Đến tháng 6
Sở Nội Vụ đã giải quyết

99.3 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 29/06/2017)