Đến tháng 5
Tỉnh Nghệ An đã giải quyết

85.4 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 27/05/2017)