Đến tháng 9
Tỉnh Nghệ An đã giải quyết

84.6 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 22/09/2017)