Đến tháng 11
Tỉnh Nghệ An đã giải quyết

81.9 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 25/11/2017)