Đến tháng 7
Tỉnh Nghệ An đã giải quyết

85.2 %

hồ sơ đúng hạn

(tự động cập nhật vào lúc 00:00:00, 25/07/2017)