NĂM 2017

53.8%

Trước hạn

40%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 169 hồ sơ
  • Giải quyết: 65 hồ sơ

« Xem năm 2016