NĂM 2017

44.9%

Trước hạn

49.3%

Đúng hạn

  • Tiếp nhận: 195 hồ sơ
  • Giải quyết: 69 hồ sơ

« Xem năm 2016